ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล


วันที่  14  สิงหาคม 2561  นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆดังนี้คือ  1. การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  2. การดำเนินโครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการรายงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  สพป.สตูล   3.การดำเนินกิจกรรมเขตคุณธรรม   ณ  ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สพป.สตูล

ผู้ชม :993