ประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ระยะที่ 1

วันที่ 3 กันยายน  2561  นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ระยะที่  1  โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  จำนวน 7  โรงเรียน  ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง  2. โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา  3.โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  4.โรงเรียนบ้านเกาะยาว  5.โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง  6.โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  7.โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย  โดยผู้บริหารโรงเรียนได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิชัยพัฒนาตามขอบข่ายการพัฒนา 4 ด้านคือ 1) ด้านการอ่านออกเขียนได้ 2) ด้านภูมิทัศน์และบรรยากาศในห้องเรียน 3) ด้านคุณภาพการศึกษา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งทุกโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างจริงจัง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ พร้อมนี้นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สตูลได้ชื่นชมการดำเนินงานของทุกโรงเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายสำคัญเพื่อให้ทุกฝ่ายไปปฏิบัติดังนี้คือ

-ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
– นักเรียนเป็นหน้างาน
– ครูเป็นผู้ขับเคลื่อน
– ผู้บริหารติดตามดูแล
– สพป.สตูล นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน

ผู้ชม :875