อบรมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ะหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องน้ำ (Water) และเทคโนโลยี (Technology) และการเรียนรู้แบบ learning Spiral ให้แก่ครูผู้สอนปฐมวัย  เพื่อให้ครูมีความรู้ สามารถบูรณาการการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและเพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมปฏิบัติการฯ จัดขึ้นตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ต้องการสนับสนุน พัฒนา การเรียนการสอนปฐมวัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

ผู้ชม :1246