ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย”กิจกรรมจัดทำสื่อการอ่าน-การเขียน”

(17 กย.61)นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ผอ.สพป.สตูล  มอบหมาย กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรม การผลิตสื่อระดับปฐมวัย  ณ ห้องประชุมชั้น 3 มีผู้ร่วมอบรมจำนวน 40 โรง สพป.สตูล เป็นการจัดระดับความรู้กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติของผู้เรียน ภายใต้การเลี้ยงดู วัฒนธรรม ส่งเสริมรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ สามารถพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และเป็นการจับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย,พัฒนาครูผู้สอน,ร่วมกันผลิตสื่อใช้กิจกรรมการสอน

ผู้ชม :912