รายงานการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​
                    ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2

ผู้ศึกษา      จุลี  สุวรรณชนะ

ปีการศึกษา       2560

_____________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลมะนัง อำเภอมะนัง จังหวัดสูตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 คน ที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้นโดยการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ จำนวน 24 แผน (2) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ จำนวน 1 ชุด มี 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)

                 ผลการศึกษาพบว่า
1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.57/86.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2.  ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ ปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                

ผู้ชม :539