เมษายน 2019 archive

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562

นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เล็งเห็นความสำคัญในการเสริ …

Continue reading

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 26 เมษายน  2562  เวลา 13.00 น.  กลุ่มนิเทศ  ติดต …

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

       นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ …

Continue reading