โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562

นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้ขับเคลื่อน  สู่โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  จึงมอบหมายให้    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมมอบหมายนายกอเฉ็ม  หมีนเหม    รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการ     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา    ทุกโรงเรียน  ในระหว่างวันที่ 29 –30 เมษายน 2562 โดยจัดเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่  1 จำนวน  80  โรงเรียน  และรุ่นที่ 2 จำนวน 79 โรงเรียน  หลักสูตรรุ่นละ 1 วัน  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :584