การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษากิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

ในวันที่ 2 พ.ค. 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ  หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทาง การนำหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีแนวทางให้สถานศึกษานำไปพิจารณาในการดำเนินการดังนี้

  1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
  2. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
  4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา

ผู้ชม :902