ตรวจโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 1-5 พ.ค 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   เพื่อขอรับตราพระราชทานโดยคณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นตัวแทนครูปฐมวัยของแต่ละอำเภอ ที่ได้รับตราพระราชทานและมีความรู้ความสามารถ    มากประสบการณ์เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนโครงการและนำพาครูปฐมวัยให้ผ่านการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมินจำนวนโรงเรียน 68 โรงเรียน และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินโครงงานฯทุกท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในครั้งนี้ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

ผู้ชม :922