“ครูสอนอย่างมีความสุข เด็กสนุก เกิดการเรียนรู้”

         

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดอบรมพัฒนาการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ PLC และ Lesson Study ในสถานศึกษา ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือกลุ่มสาระอื่น ๆ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ โรงเรียนบ้านสาคร โรงเรียนบ้านสาครเหนือ โรงเรียนบ้านบ่อหิน โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม โรงเรียนบ้านน้ำหรา โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด และโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114

ระยะเวลา 3 วันในการอบรม มุ่งเน้นให้ครูผู้เข้าอบรม ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียน เป็นผู้สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูปรับบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ได้สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (Professional Learning Community: PLC) และการศึกษาผ่านชั้นเรียน (Lesson Study: LS) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการร่วมมือกันภายในสถานศึกษา เน้นการพัฒนาการสอนของครู โดยเพื่อนครู และกำกับติดตามและนิเทศภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก
การดำเนินโครงการฯ “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง” จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการนิเทศติดตามผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ทั้งโดยผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

 

ผู้ชม :741