โครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2562  สพป.สตูล นำโดยนายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูลและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดโครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2562  ณ  ครูดาล่องแก่ง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล   เพื่อร่วมจัดทำแผนนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพิจารณาดังนี้

 1. รายงานภารกิจทุกกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา
 2. นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
 3. การจัดแผนการนิเทศ ปีการศึกษา 2562
 4. นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา
 5. นิเทศโรงเรียนพื้นที่เกาะ
 6. นิเทศโรงเรียนโดยศูนย์เครือข่าย
 7. นิเทศโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ำ
 8. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
 9. การบริหารโครงการกลุ่มนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำหรับการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วยประเด็นดังนี้ คือ

 1. การพัฒนาระบบประกันภายใน
 2. การยกระดับคุณภาพ
 3. การอ่านออก เขียนได้
 4. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
 5. แนวคิด/จุดเน้น ผอ.สพป.สตูล
ผู้ชม :1129