การประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการออกนิเทศความพร้อมเปิดภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ให้แก่บุคลากรในสังกัด ตามคำสั่งทราบ โดยจะมีการออกนิเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2562 ในประเด็นต่างๆดังนี้ 

  1. ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
  2. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
  3. ความพร้อมด้านวิชาการ
  4. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
  5. จุดเน้น องค์กร “สู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”
  6. ความต้องการให้ สพป.สตูล สนับสนุน

ผู้ชม :499