คัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image result for หนังสือพระเทพ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๓๕  โรงเรียน ๆ ละ  ๒,๒๘๕  บาท ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกหนังสือไม่เกินงบประมาณที่กำหนดให้  ได้ที่ www.nitessatun.net  หรือที่ลิงค์  http://gg.gg/e4thp   ภายในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ปิดระบบ  สพป.สตูลจะคัดเลือกหนังสือให้   สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าระบบการคัดเลือกหนังสือครับ

ผู้ชม :897