เกียรติบัตร/เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

Image result for กินรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการสอนวรรณคดี  ให้สอดคล้องกับกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  โดยจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล

วุฒิบัตรครูเข้าร่วมการฝึกอบรม

Powerpoint  ประกอบการฝึกอบรม

๑. PowerPoint ประกอบการอบรม ๑
๒. PowerPoint ประกอบการอบรม ๒
๓. PowerPoint คำพังเพย

สื่อครูดารกา   ต้นคลองจันทร์

๑. คนค้นคำ
๒. ตีความ…..ตามหาคู่
๓. ผันวรรณยุกต์อ่านสนุกทุกภาษา
๔. ร้อยกรอง คล้องใจ ชุดที่ 1
๕. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่2
๖. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่3
๗. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่4
๘. สนุกกับการเลือกคำ ชุดที่ 1
๙. สนุกกับการเลือกคำ ชุดที่ 2
๑๐. สระเสียงใส ๑
๑๑. สระเสียวใส ๒
๑๒. สระเสียงใส ๓
๑๓. สลับอักษร…สนุกชุดที่1
๑๓. สลับอักษร… สนุกชุดที่2
๑๔. สัตว์น้อย…..ร้อยกรอง 3
๑๕. อักษร…ซ่อนคำ
๑๖. อ่าน เขียน เล่น เย็น ใจ อ่าน เขียน ห นำ
๑๗. อ่านความ…ค้นคำ
๑๗. อ่านคำง่าย ๆ ที่ออกเสียง อะ แต่ไม่ประวิสรร
๑๘. อ่านออกเสียงอะ…แต่ไม่ประวิสรรขนีย์ 1

ผู้ชม :1260