ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยปี ๒๕๖๒ จังหวัดชายแดนใต้

  ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ดำเนินการจัดงาน วันภาษาไทยปี ๒๕๖๒ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้” และการอบรมครูแกนนำการสอนภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์

Image result for ภาษาไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ปิดการลงทะเบียน

ผู้ชม :710