ประชุมวางแผนการนิเทศ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ชม :684