Friday Coffee ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562

        

    วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุป  ติดตาม งานประจำสัปดาห์ภายในกลุ่มนิเทศฯ  พร้อมร่วมวางแผน การนิเทศขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  ณ เรือนไทยศูนย์ขับเคลื่อนงานพื้นที่ นวัตกรรม สพป.สตูล

 **************************** 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :328