ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

         

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  ประกอบด้วย นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล/ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่ายสถานศึกษา  เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการออกนิเทศติดตามระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีประเด็นการนิเทศดังนี้

1.การเตรียมความพร้อม/การวางแผนการประเมินผลการเรียนระดับโรงเรียน

2.การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์

3.สภาพการวัดและประเมินผล ระหว่างปี ปีการศึกษา 2562

4.ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

5.การประกันคุณภาพการศึกษา

6.แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายใน

7.จุดเน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0

8.จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ของโรงเรียน

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :364