ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ของกลุ่มนิเทศฯ ได้แก่ การปรับคู่มือการนิเทศ โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ด้วยกระบวนการ PICED การวางแผนเตรียมการ LIVE สด โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ การวางแผนจัดส่งสื่อสนับสนุนการฝึกซ้อม/วางแผนติดตามซักซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้น ของผู้อำนวยการ สพป.สตูล 

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

 

ผู้ชม :288