กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สนง.สพป.สตูล   การนิเทศ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562  การวางแผนการนิเทศโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ  การสนับสนุนวัสดุการฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้เครือข่ายและโรงเรียนที่เป็นตัวแทน  การออกแบบการติดตามจุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”  การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  การจัดทำสารบรรณกลางของกลุ่ม  การเขียนหนังสือราชการของกลุ่ม และการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบ4   เป็นต้น  ณ เรือนไทยศูนย์ขับเคลื่อนงานพื้นที่ นวัตกรรม สพป.สตูล

 

***************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :647