สังเกตการณ์ประเมินภายนอกรอบสี่โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบอำเภอควนโดน และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าสังเกตการณ์ประเมินภายนอกของโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการซักซ้อมโรงเรียนในสังกัดเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ต่อไป

   

  

ผู้ชม :346