ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล  ประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ  ณ สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน

  

ผู้ชม :458