ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จ.สตูล

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :278