ประชุมเชิงปฎิบัติการ Phenomenon Based Learning

สำนักงาน สพป.สตูล โดยกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Phenomenon Based Learning  ในวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   โดยมี นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการประชุม  ทั้งนี้มีครูสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 317 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.โชติมา หนูพริก ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

*************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

 

 

 

ผู้ชม :397