รายงานผลการสอบประเมินการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Image result for การอ่านการเขียน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และความสามารถในการฟัง  การพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ครั้งที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยให้โรงเรียนดำเนินการสอบประเมินในวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้นำข้อมูลวิเคราะห์และรายผลการสอบประเมิน

คลิ๊กตรวจสอบผลการประเมิน

ผู้ชม :1544