อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักงาน สพป.สตูล  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สนง.สพป.สตูล  มี นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้รับป้ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเมื่อปีที่แล้ว  โรงเรียนที่ได้รับป้ายแล้วแต่ยังไม่ต่อโครงการ และโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 โรงเรียน  โดย สพป.สตูล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการทดลองและการทำโครงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

 

ผู้ชม :146