นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 7 ราย เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ณ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน ภายในกลุ่มนิเทศฯดังนี้ 1 .กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศการจัดการศึกษา  4.กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  5. กลุ่มงานประกันคุณภาพการจัการศึกษา และ 6 กลุ่มงานเลขานุการคณtกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา( ก.ต.ป.น.)

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

         

ผู้ชม :327