ประชุมแลกเปลี่ยน/วิพากษ์พัฒนางานกับนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายวินัย  ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วย นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางสาวศุภวัลย์  ชูมี ศึกษานิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยน/วิพากษ์พัฒนางาน ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

 

ผู้ชม :168