ประชุมคณะอนุกรรมการชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 

วันที่ 28มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ซึ่งประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประมวลผลการจัดการศึกษา,ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล  วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3 , สรุปหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบ ตามที่ สทศ.กำหนด, ชี้แจงเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ, ชี้แจงหลักฐานการเบิกงบประมาณ และรับเอกสารและอุปกรณ์การสอบจาก สทศ. สำหรับดำเนินการสอบต่อไป                      

********************************************************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************************

 

ผู้ชม :367