ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล ,ผอ.กลุ่มบางท่าน ,ศึกษานิเทศก์,ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรของ สพป. ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของตัวแทนศูนย์สอบ สตูล/ชี้แจงบริบทต่างๆในการจัดสอบ/ปัญหาอุปสรรคในสนามสอบของปีการศึกษา 2561และชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบและหลักฐานการเบิกงบประมาณ ให้แก่ตัวแทนศูนย์

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

  

ผู้ชม :324