กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2563  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การดำเนินการจัดสอบ O-NET ,  การจัดทำแผนการนิเทศฯ, จุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”    เป็นต้น   ณ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :731