ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2563   คณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินการจัดสอบ O-NET  ในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น หน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบตามที่ สทศ.กำหนด, เอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ, หลักฐานการเบิกงบประมาณ และการรับเอกสารและอุปกรณ์การสอบ เป็นต้น

*********************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

ผู้ชม :416