การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563  สพฐ.จัดประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  สำหรับ สปพ.สตูล มี 2 จุดในการจัดรับฟังการชี้แจงฯ คือ โรงเรียนอนุบาลสตูลและโรงเรียนบ้านคลองขุด  ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับ สสวท. ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีแผนการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลในช่วงเดือนมีนาคม 2563   ดังนี้

  • วันที่ 2-3 มีนาคม 2563     ระดับปฐมวัย   –>  เรื่อง การคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย
  • วันที่ 15-17 มีนาคม 2563     ระดับประถมศึกษาตอนต้น   –> เรื่อง เฮฮาในป่าใหญ่
  • วันที่ 12-14 มีนาคม 2563     ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   –> เรื่อง ท่องไปในระบบสุริยะ
  • วันที่ 8-10 มีนาคม 2563  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  –> เรื่อง ความร้อนรอบตัว
  • วันที่ 19-22 มีนาคม 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  –> เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต

 

*****************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*****************************************************

ผู้ชม :228