ประชุมจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ดำเนินการประชุมจัดทำแผนนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ครูดาล่องแก่ง&รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีประเด็นการนิเทศดังนี้คือ 1 .การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา 2.การนิเทศภายในโรงเรียน 3.การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(เน้นเพื่อการสื่อสาร) 4.การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 5. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 7. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 8. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 9. การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 10. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

ผู้ชม :745