กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Friday Coffee ประจำสัปดาห์  ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สพป.สตูล  เพื่อสรุปการดำเนินงานประจำสัปดาห์ และวางแผนการปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ  สำหรับสัปดาห์นี้ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญหลายประเด็น  เริ่มด้วยการชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ แด่ ศน.คนใหม่ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ , การดำเนินการจัดสอบ O-NET พร้อมประเด็นปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข ,  ซักซ้อมการชี้แจงการสอบ RT , การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาฯ เป็นต้น

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************

ผู้ชม :150