ประชุมกลุ่มศึกษานิเทศฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในหลายๆ ประเด็น ได้แก่ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 , การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก สพป.สตูล, การกำหนดปฎิทินการทำงานของกลุ่มนิเทศฯ เป็นต้น 

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :56