กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Friday Coffee ประจำสัปดาห์  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น3  สพป.สตูล  โดยมีประเด็นดังนี้

  1. รายงานการออกนิเทศโรงเรียน
  2. ติดตาม/สรุปงานที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มงาน
  3. วางแผนกิจกรรมที่จะทำต่อของแต่ละกลุ่มงาน
  4. รายงานผลการไปราชการ
  5. เรื่องอื่นๆ

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

   

ผู้ชม :362