อบรมหลักสูตรการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (สสวท.) ระดับปฐมวัย

วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (สสวท.)   ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ครูพี่เลี้ยง  โดยรอบนี้เป็นการฝึกอบรมให้แก่ครูพี่เลี้ยงในระดับปฐมวัย 

**********************************************
# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน
**********************************************

ผู้ชม :518