อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ของสพฐ.และสสวท.

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และนางจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประสานการจัดการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความร้อนรอบตัว ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ของสพฐ.และสสวท. โดยรับชมสัญญาณภาพด้วยโปรแกรม SCOPIA ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล มีครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) และโรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ เข้ารับการอบรม ซึ่งครูพี่เลี้ยงต้องไปจัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้ครูผู้สอนที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามสังกัดของตนต่อไป

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************************

ผู้ชม :718