เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

 วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้ นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  นายซัครียา หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและนายอารีย์ ตาเอ็น นายกสมาคมครูอิสลามศึกษา  ออกเยี่ยมสนามสอบออก  “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา” กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562” จำนวน 136 โรงเรียน เพื่อตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ ด้านต่างๆ  สำหรับการสอบในครั้งนี้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี่ด้วย…

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

 

ผู้ชม :692