ประชุมการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายนภดล ยิ่งยงสกุล และ ศน. สพป.สตูล ประชุมวางแผนการปฎิบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในประเด็นอื่นๆ ต่อไป อาทิเช่น การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ซึ่ง สพป.สตูลเป็นเจ้าภาพ,  การจัดทำแผนนิเทศฯ , การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  เป็นต้น

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

ผู้ชม :638