ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการเรียน ปพ.1 และ ปพ.3 อย่างถูกต้อง และสามารถใช้โปรแกรม School Mis ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูทะเบียนวัดผลจากทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล โดยกำหนดเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนในเครือข่ายเมืองสตูล เครือข่ายพญาบังสา เครือข่ายทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เครือข่ายชัยพัฒน์  เครือข่ายดอกกาหลง จำนวน 50 โรงเรียน

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงเรียนในเครือข่ายสันหลังมังกร เครือข่ายควนโดน เครือข่ายบาราเกต เครือข่ายไผ่สีทอง เครือข่ายทุ่งหว้าอันดามัน เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน จำนวน 55 โรงเรียน

รุ่นที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2563  โรงเรียนในเครือข่ายมะนัง เครือข่ายภูผาวารี เครือข่ายปากน้ำแหลมสน เครือข่ายเสมากำแพง เครือข่ายละงู จำนวน 54 โรงเรียน

โดยวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงจากโรงเรียน ประกอบด้วย ศน.จิราพร อัครสมพงศ์ ครูอังคนา สาดีน  จากโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ครูสุภาพร เผนานนท์ จากโรงเรียนบ้านคีรีวง และนายอิสมาแอล  เหร็มเหมาะ ครูธุรการจากโรงเรียนบ้านโกตา

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

   

ผู้ชม :772