วางแผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ PICED MODEL  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

                                                                    # นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

                                                     *********************************************

ผู้ชม :423