การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 1 สพป.สตูล คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562  นำโดย นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 3 คน ดังนี้ (1) เด็กชายเฟาซี  ดีประเสริฐ  (2) เด็กชายมูฮัมมัดริฟกีย์  หมาดสกุล  (3)  เด็กชายมูฮำหมัดอาดิ๊ล  ลาโหยด  โดยรูปแบบการประเมินคือ ให้ผู้เรียนนำเสนอผลการเรียนรู้ในรอบปี และประเมินการเรียนรู้เป็นฐาน ตามกลุ่มประสบการณ์ โดยจะประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

       

ผู้ชม :877