การประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19 )

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  มอบนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกล   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ ได้รับทราบนโยบาย  บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานต่างๆของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :76