Friday Coffee ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น รายงานผลการนิเทศ ระยะทดลองการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม  ผลการสำรวจระยะที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทางไกล   การวางแผนการนิเทศความพร้อม ฯลฯ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

 

ผู้ชม :327