นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สตูล  นำโดย นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพปสตูล พร้อมด้วยนายนภดล     ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทสก์ สพป.สตูล  นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่จัดเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน และอำนวยความสะดวกการให้ข้อมูลสำหรับการนิเทศในครั้งนี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

                                   

 

ผู้ชม :254