ประชุม Friday Coffee ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น รายงานผลการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563, มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชัยพัฒน์ เกาะ กันดาร, การประเมินบ้านเรียน, การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563, การพิจารณาเสนอรายชื่อ ก.ต.ป.น., การบริหารจัดการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

ผู้ชม :310