ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 44 โรงเรียน  การประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญได้แก่ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ ,  ทิศทาง/นโยบาย สพป.สตูล กับการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ , การเบิกจ่ายเงินโครงการฯ , และแนวทางในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

 

ผู้ชม :348