ประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่  22-24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และ จนท.กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยร่วมสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2562  ทั้ง 159 โรงเรียน เพื่อจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ ห้องประชุมลากูน่ารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :172